Az Egyesület alapszabálya

Az alapító tagok létrehozták a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületét, amely egyesületet a Szegedi Törvényszék a Pk. 60.173/1997/3. számú jogerős határozatával 1997. szeptember 23. napján, 1336. nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett.

Az egyesület mai napon megtartott közgyűlése az alapszabályt részben megváltoztatta. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés a 6/2017. számú határozatával elfogadta.

MAGYAR ÖKOLÓGUSOK
TUDOMÁNYOS EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLY

 I. Általános rendelkezések

1. §

1.1. Az egyesület neve:         
a) Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete;
b) angolul: Hungarian Ecological Society;
c) rövidített neve: MÖTE.
1.2. Az Egyesület működési területe: Magyarország,
1.3. Az Egyesület székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 52.
1.4. Az Egyesület honlapjának címe: http://www.ecology.hu
1.5. Bélyegzője: "Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Hungarian Ecological Society" feliratú körbélyegző és hosszúpecsét.
1.6. Az egyesület logója:  

 

II. Az Egyesület jogállása és tartós célja

2. §

2.1. Az Egyesület jogállása
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete jogi személy. Az Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 2. § 6.b) pontja szerinti civil szervezet.
2.2. Az Egyesület tartós célja:
- az ökológiát művelő magyar szakemberek (továbbiakban ökológusok) alap- alkalmazott kutatási munkájának összefogása, segítése és szervezése;
- fórum biztosítása a magyar ökológusok tudományos eredményeinek ismertetéséhez, hatékony információ- és tapasztalatcsere biztosítása;
- a hazai, valamint nemzetközi kapcsolatok ápolása;
- tagjainak és az ökológia tudományának érdekvédelme az egyesületi keretek adta lehetőségeken belül,
- az ökológia ismereteinek, kutatási eredményeinek népszerűsítése,
- a természet védelme.
2.3. A Civil törvény 34. § (1) bekezdés a./ pontjára figyelemmel az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, ezáltal az itt megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

 

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

 

Jogszabályhely

1.

együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

együttműködés a tudományos élet képviseloivel és tudományos műhelyekkel, a tudományos élet szereplői közötti kapcsolatok elősegítése

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. § c)

2.

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történő gondoskodás

a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedésének elősegítése

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1), 4. § 1. c), g), h), i), n)
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 64. § (1)

3.

oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolattartás, együttműködés a fenti oktatási, képzési, ismeretterjesztési tevékenység megszervezése körében

a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történő gondoskodás

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1), 4. § 1. c), g), h), i), n)

2.4. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

2.5. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete termelő tevékenységet nem folytató (non-profit) szervezet, amely a magyar ökológusokat tömöríti, akik ezt a tudományt szigorú szakmai és etikai elvárásoknak megfelelően művelik, és akik ezzel kapcsolatos szakértői tevékenységet folytatnak.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabályok előírásai szerint, kizárólag másodlagos, kiegészítő jelleggel, gazdasági tevékenységet folytathat. Az Egyesület főtevékenysége a vállalkozási tevékenység nem lehet.
Az Egyesület különösen az alábbi tevékenységeket folytatja azzal, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez:

 • konferencia-, rendezvényszervezés,
 • szakértői munka végzése,
 • kiadványok (papír alapú és elektronikus) szerkesztése, kiadása és terjesztése.

2.6. Az Egyesület az ökológia fogalmát az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalásában foglaltak szellemében, mint az egyed feletti szerveződés okait és háttérmechanizmusait vizsgáló biológiai tudományt értelmezi.

 

III. Az Egyesület tagsága

3. §

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja bármely magyar magánszemély, aki felsőfokú diplomával rendelkezik, az ökológia tudományát műveli, és eleget tesz a tagsági viszony feltételeinek.

4. §

A tagsági viszony feltételei
4.1. Tagok az alapító tagok.
4.2. További tagok belépéséhez szükséges:
- belépési nyilatkozat,
- két alapító tag vagy legalább egyéves tagsággal rendelkező tag ajánlása,
- felsőfokú végzettség igazolása,
- tudományos munkásság dokumentálása,
- az Alapszabály elfogadása,
- a tagdíj befizetése.
4.3. Az ajánlók személye és az ajánlás szövege a tagság előtt nyilvános. Az ajánlók az ajánlott személyre erkölcsi felelősséget vállalnak.
4.4. Az új tagok felvételéről az Elnökség dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

5.§

5.1. A tag jogai:
- részt vehet az Alapszabályban rögzítettek szerint az Egyesület testületeinek munkájában,
- az Egyesület bármely szervének javaslatot tehet,
- az ügyrendben meghatározott feltételek mellett igénybe veheti az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket,
- egyéves tagság után új tag felvételére tehet javaslatot,
- az Egyesület bármely tisztségére választható,
- egy szavazattal rendelkezik,
- pályázatokban, folyamodványokban egyesületi tagságára hivatkozhat,
- az Elnökség igazolása alapján az Egyesület nevében szakértői tevékenységet folytathat.

5.2. A tag kötelességei:
- az Alapszabályt és az Egyesület szellemiségét figyelembe véve az Egyesület célkitűzéseit képviselni és tekintélyét növelni,
- az Egyesületben vállalt feladatainak a legjobb tudása szerint megfelelni,
- a tagdíj rendszeres fizetése.

6.§

6.1. A tagsági díj mértékét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés évente állapítja meg.
6.2. A folyó év tagdíjának esedékessége január 1. Türelmi idő május 31.-éig való befizetésekre vonatkozik.
6.3. A tagsági díj befizetése történhet az Egyesület folyószámlájára történő átutalással, vagy az Egyesület rendezvényein készpénzes befizetéssel. Az utóbbi lehetőségről a tagokat a rendezvény meghívójában értesíteni kell.

7. §

A tagsági viszony megszűnik: a tag kizárása vagy halála esetén törléssel.
7.1. Az Egyesületből kizárható az a tag, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy az Egyesület szerveinek határozatait, súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást tanúsít. Így különösen kizárható a tag, ha egy évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat a legalább 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólításra sem fizette be. Kizárható továbbá az az egyesületi tag is, aki büntettet vagy a közerkölcsöt súlyosan sértő cselekményt követ el, szembehelyezkedik az Alapszabály rendelkezéseivel, nyilvánosan sérti az Egyesület érdekképviseleti elveit.
7.2. A kizárásról az Elnökség egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával dönt. A kizárást az egyesület bármely tagja indítványozhatja.
A kizárási indítványról az érintett tagot az elnökségi ülés előtt 21 nappal értesíteni kell a kizárási javaslat indoklásával. Biztosítani kell, hogy az érintett tag az elnökségi ülésen a kizárási indítvánnyal kapcsolatban felszólalhasson.
7.3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásra kerülő tag a közgyűlésen írásban vagy szóban válaszolhat a felmerült vádakra, és előadhatja a mentő vagy enyhítő körülményeket.
7.4. Annak a tagsága megszűnik, aki kilépési szándékát az elnöknek írásban jelzi vagy elhalálozott. A bejelentéssel szűnik meg a tagsági viszony.

8.§

8.1. Az Elnökség a titkár tevékenységének részeként az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
- a tag nevét,
- születési helyét és idejét,
- lakhelyének és munkahelyének címét,
- e-mail címét,
- ajánlóinak nevét,
- foglalkozását.
8.2. Az Elnökség a tagok felhatalmazása nélkül csak a hatóságok írásbeli kérésére adhatja meg a tagok nevéhez tartozó adatokat. Egyéb megkeresésre csak arról adhat tájékoztatást, hogy a megnevezett személy szerepel-e az Egyesület tagnyilvántartásában.

IV. Az Egyesület szervezeti felépítése

Az Egyesület vezető testületei:

 • a Közgyűlés,
 • az Elnökség,
 • a Felügyelő Bizottság.

Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai.

9. §
A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
9.1. A Közgyűlésen a tagok önmagukat képviselik, kötelesek személyesen eljárni.
9.2. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
9.3. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- az Egyesület ügyrendjének meghatározása,
- az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és felmentése,
- a jelölőbizottság megválasztása,
- az Egyesület évi költségvetésének és munkatervének jóváhagyása,
- a tagdíj megállapítása,
- az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének és feloszlatásának kimondása,
- kizárással szembeni fellebbezéssel kapcsolatos döntések.
9.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt.
9.5. A Közgyűlés három évre választja az Elnökséget.
9.6.A Közgyűlésen a tagok tanácskozási és szavazati joggal bírnak.
9.7. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Továbbá 30 napon belül össze kell hívni az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság határozatára, vagy a tagok legalább egyharmadának, a cél megjelölésével írásban benyújtott kérelmére.
9.8. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait a tagokkal legalább 15 nappal előre írásban kell közölni. A napirend kiegészítését annak indoklásával bármely tag legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 4. napig kérheti. Az elnökség 2 napon belül dönt a javasolt kiegészítés elfogadásáról, és a módosított napirendet legkésőbb 2 nappal a Közgyűlés előtt kiküldi a tagoknak. Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

9.9. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban. Ha a megismételt Közgyűlést az eredeti időpontot követő legalább három és legfeljebb tizenöt napot követő időpontra hívják össze, időpontja és helyszíne, továbbá az arról történő tájékoztatás, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontokra nézve határozatképes lesz, közölhető az eredeti Közgyűlés meghívójában, s ez esetben újabb meghívó kiküldése nem szükséges. Ellenkező esetben a megismételt közgyűlésre új meghívót kell kiküldeni, amelyben tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
9.10. Az Egyesület elnökének javaslata alapján a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Az egyesület bármely tagja a közgyűlésen jogosult a szavazás előtt szóban az elnökétől eltérő javaslatot tenni. Kettőnél több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapott többséget, a szavazást meg kell ismételni a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre.
9.11. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A jelenlevők legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben:

 • az Alapszabály módosítása,
 • az Egyesületnek más egyesületekkel való egyesülése, szétválása.

A szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben:

 • az Egyesület céljának módosítása,
 • az Egyesület megszüntetése.

9.12. A Közgyűlés az Elnökség előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, külön, külön dönt az Egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról. Az Egyesület a jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet, azok jóváhagyását tartalmazó jegyzőkönyv hitelesítését követően, honlapján legalább 30 napra közzéteszi.
9.13. A Közgyűlés határozatait - a háromnegyedes szótöbbséget igénylő ügyek kivételével - egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Személyi ügyekben titkos szavazással dönt.
9.14. A Közgyűlésről két példányban jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza a jelenlevő tagok névsorát (név és lakóhely megjelölésével). A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet az elnök vagy az Elnökség egy tagja, a jegyzőkönyvezető írja alá és két jelenlevő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét, az elhangzott indítványokat, a napirendet, a határozati javaslatokat, a szavazások eredményét (támogatók, ellenzok és tartózkodók számát), a határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet az Egyesület irattárában kell tárolni.
9.15. A Közgyűlésen hozott határozatokat a Közgyűlésen a levezető elnök kihirdeti. A Közgyűlés határozatairól az Egyesület titkára Határozatok Tára elnevezéssel nyilvántartást vezet, amelybe a Közgyűlés határozatait a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését követően nyomban köteles bevezetni. A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. A Határozatok Tárában fel kell tüntetni a határozatok teljes szövegét, azok meghozatalának időpontját, a döntés támogatók és ellenzők számarányát. A Közgyűlés határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15 napra közzé kell tenni.
9.16. A Közgyűlés határozatairól az Egyesület Elnökségét az elnök a jegyzőkönyv egy másolati példányának megküldésével (átadásával) tájékoztatja. Amennyiben az elnök bármely oknál fogva nem vett részt a Közgyűlésen, úgy őt és az Elnökség többi tagját a határozatokról az Elnökség jegyzőkönyvet aláíró tagja tájékoztatja, a jegyzőkönyv egy másolati példányának a megküldésével (átadásával). A Közgyűlést követő 15 napon belül a titkár köteles a határozat által érintett személyeknek a határozatot e-mail formában, vagy ha ez nem lehetséges, illetve külön kérik, postán elküldeni.

10. §
Az Elnökség

Az Elnökség a Közgyűlés által három évre megválasztott testület, amely két Közgyűlés közötti időszakban biztosítja az Egyesület feladatainak végrehajtását és ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az alakuló közgyűlésen elnökből, titkárból és pénztárosból álló ideiglenes elnökséget kell választani, amelynek megbízatása a következő közgyűlésig tart.
10.1. Az Elnökségnek hét tagja van: az Egyesület elnöke, két alelnök, titkár, az Egyesület pénztárosa és két választott tag.
10.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 évre választja. Az elnök kivételével a korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az elnök nem újraválasztható.
10.3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
A Közgyűlés akkor jogosult az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság tagjának vagy bármely tisztségviselőnek a visszahívására, ha az illető
- az Egyesület céljait és szellemiségét súlyosan sértő vagy egyébként súlyosan méltatlan magatartást tanúsít
- az Egyesületben betöltött tisztségét vagy megbízatását önhibájából nem, vagy önhibáján kívül álló okból 6 hónapot meghaladó időtartamban nem teljesíti.
10.4. Az Elnökség két közgyűlés között szükség szerinti számban, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak.Az elnök zárt ülést rendelhet el személyes adatok, személyiségi jogok védelme végett, illetve ha ezt jogszabály kötelezővé teszi.
10.5. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról előzetesen írásban tájékoztatva az érintetteket, az ülést megelőzően legalább 8 nappal.
10.6. Az Elnökség határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség szavazhat elektronikus úton is, e-mailben. Ehhez az szükséges, hogy az Elnökség tagjai személyenként egy darab email-címet közöljenek az Egyesület titkárával, ahol az Elnökség tagjai elérhetők. Az Egyesület titkára ezeket az email-címeket nyilvántartja. A szavazásra feltett kérdést ezekre az email-címekre az Egyesület igazolhatóan megküldi, a megküldött kérdés fogadásáról az Elnökség tagjai visszaigazoló e-mailt küldenek az Egyesületnek legkésőbb 5 munkanapon belül. Az e-mailes szavazás határozatképességéhez az szükséges, hogy az Elnökség tagjainak több mint fele visszaküldje a visszaigazoló e-mailt. Az e-mailes szavazatok leadására ezt követően legalább 3 munkanapot kell biztosítani. A szavazatot le nem adók úgy minősülnek, mint akik tartózkodnak. Egyebekben az Elnökség e-mailes szavazás során is határozatait egyszerű többséggel hozza.
10.7. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a napirendet, a határozatképességet, a szavazások végeredményét és a határozatokat. Az elnökség határozatairól a titkár Határozatok Tára elnevezésű nyilvántartást vezet, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. Az Elnökség határozatairól a közvetlenül érintetteket a határozat szövegének megküldésével a titkárnak értesítenie kell. Az Elnökség határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15 napra közzé kell tenni.
10.8. Az Elnökség hatásköre:
- az éves munkaterv elkészítése,
- az éves költségvetés elkészítése,
- két közgyűlés között az egyesület irányítása,
- új tagok felvétele, tag kizárása, törlése,
- rendes és rendkívüli közgyűlést hív össze,
- a rendes Közgyűlésen beszámol az előző Közgyűlés óta végzett munkáról, az Egyesület gazdasági helyzetéről, előterjeszti a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet,
- a Közgyűlés felhatalmazása alapján nyilatkozatot adhat ki és az elfogadott Alapszabály értelmében nyilatkozik az Egyesület nevében,
- az Elnökség tagjai a polgári jog általános szabályai szerint az Egyesületet képviseleti jogával rendelkeznek. A Közgyűlés és az Elnökség képviseleti joggal más tagot is felruházhat.

11. §
Az Egyesület elnöke és alelnökei

11.1. Az Egyesület elnöke:
- önállóan jogosult képviselni az Egyesületet állami, hatósági és társadalmi szervek valamint harmadik személy előtt, aláírási joggal rendelkezik,
- előkészíti, összehívja az Elnökség üléseit, azokon elnököl,
- gondoskodik az Elnökség határozataink végrehajtásáról,
- a Közgyűlést levezeti.
11.2. Az alelnökök:
- az elnök távollétében és annak megbízásából az elnök helyettesei,
- a két alelnök együttesen általánosan jogosult az egyesület képviseletére.

12. §
Felügyelő Bizottság

12.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a Közgyűlés választ. Elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása két évre szól.
12.2. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület szabályszerű működésének, pénzügyeinek és ügyvitelének ellenőrzése. Ellenőrzéséről évente beszámol a Közgyűlésnek.
12.3. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrzi az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
12.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
12.5. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget vagy a Közgyűlést értesíteni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
12.6. Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség vagy a közgyűlés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
12.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyelet ellátó szervet.
12.8. A Felügyelő Bizottság három főből áll, elnökét maga választja meg, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben az Elnökség működésének szabályai irányadók.
12.9. Az Egyesület 2017. május 19-én tartott Közgyűlésén a Felügyelő Bizottság tagjainak Dévai Györgyöt, Torma Attilát és Lőrinczi Gábort választotta meg.

13. §
A titkár

Az Egyesület titkárának feladatai:
- a Közgyűlés és az elnökségi ülések szervezése,
- elnökségi döntések betartása, végrehajtása,
- az éves költségvetés előkészítése az Elnökséggel együtt,
- tagfelvétellel kapcsolatos adminisztráció és a tagok nyilvántartása,
- formális ügyiratkezelés.

14. §
A pénztáros

A pénztáros az Egyesület gazdasági vezetője. Feladatai:
- a pénztárkönyvet vezeti, adminisztrál a felügyeleti szervek kérésére,
- anyagi felelősséggel vezeti a pénztárat,
-vezeti a tagdíj- és egyéb gazdasági nyilvántartásokat.

15. §
Összeférhetetlenségi szabályok

15.1. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
15.2. Az egyesületben vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
15.3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 • a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 • a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 • a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást , illetve
 • az a)c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

15.4. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,

 • amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

15.5. Jelen alapszabály alkalmazásában vezető tisztségviselők az Elnökség tagjai.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

V. Az Egyesület gazdálkodása
16. §

16.1. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaikból és pályázatokból származik. Az Egyesület nem fogadja el a politikai pártok vagy azokkal kapcsolatban álló politikai szervezetek, alapítványok támogatását. Politikai pártot nem támogat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
16.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésén túl a tartozásokért vagyonukkal nem felelnek.
16.3. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban közhasznú céljait nem veszélyeztetheti.
16.4. Pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli.
16.5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenységeire fordítja.
16.6. Az Egyesület vezető szerveinek (Közgyűlés, Elnökség és a Felügyelő Bizottság) döntéseiről olyan nyilvántartást kell készíteni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.Az Egyesület gazdálkodására, nyilvántartásainak vezetésére, beszámolási kötelezettségére egyebekben a 2011. évi CLXXV. tv. 1741§-ainak előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók.
16.7. Az Egyesület éves beszámolóját és annak a Civil törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészítettközhasznúságimellékletét, azok elfogadását követően, legalább 30 napra, internetes honlapján közzéteszi. 

VI. Záró rendelkezések

 

17.§

17.1. Az Egyesület által hozott, jogszabályba vagy az Alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését bármely tag indítványozhatja, a határozatot hozó szervnél, amely jogának gyakorlása nem zárja ki a határozat bíróság előtti megtámadásának a jogát.
Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármelyik tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
17.2. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Erre vonatkozó igényét az elnöknek írásban be kell jelentenie. Az iratokba történő betekintés két elnökségi tag jelenlétében, egyezetett időpontban, az Egyesület központi ügyintézésének helyén történik.
17.3. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó hirdetményeit internetes honlapján teszi közzé.

18. §

18.1. Az Egyesület megszűnik, ha
- a Közgyűlés dönt a megszűnésről
- más egyesülettel egyesül,
- továbbá a törvényben meghatározott egyéb módon.
18.2. Az Egyesület vagyona más egyesülettel való egyesülés esetén a befogadó egyesületet illeti meg. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az Egyesület vagyona a Magyar Biológiai Társaságra száll át.
18.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Jelen Alapszabály az Egyesület 2005. május 13-án, 2008. december 3-án, 2014. május 15-én, 2015. január 22-én, 2015. április 9-én, 2017. február 10-én, illetve 2017 május 18-án megtartott Közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. A jelen egységes szerkezetű alapszabályt az Egyesület 2017. május 18 napján összehívott Közgyűlése fogadta el a 6/2017. Kgy. sz. alatti határozatával, amelyben felhatalmazta az Egyesület elnökét az okirat aláírására.


Szeged, 2017.  május 19.
 

Botta-Dukát Zoltán
elnök

 

Záradék

Alulírott, Botta-Dukát Zoltán, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.


Szeged, 2017.  május 19

Botta-Dukát Zoltán
elnök

pdf